Kanał RSS
Kanał RSS

Poradnik Ekologa IV - Nieuchronność Kary - Cross Team Stare Babice

Cross Team Stare Babice kontra Kampinoski Park Narodowy i nie tylko
Cross Team Stare Babice w Kampinoskim Parku Narodowym
Jacek Marszałek

Od paru lat osoby mieszkające w otulinie jak i granicach Kampinoskiego Parku Narodowego na terenie gminy Stare Babice zmagają się z sytuacja w której grupa młodych osób zawłaszczyła sobie prawo do niszczenia cennego obszaru stanowiącego część ścisłego rezerwatu przyrody.

Klub Motorowy pod nazwą „CROSS TEAM STARE BABICE” adres Wojcieszyn ul.Trakt Królewski 44A( adres pod którym mieści się TOR MOTOCROSSOWY), gmina Stare Babice, postanowił zniszczyć przyrodę, którą natura tworzyła  przez całe tysiąclecia. Jedynie brakiem wyobraźni można tłumaczyć skuteczne przepłaszanie zwierząt z ich naturalnego środowiska. Niemal w każdy pogodny weekend, sobotni poranek rozbrzmiewa niesamowitym rykiem, który wydają sportowe motocykle, a który to całymi kilometrami echo roznosi po najdalszych zakątkach KPN. Zazwyczaj w dni wolne od pracy mieszkańcy Warszawy i okolic przejeżdżają całymi rodzinami by czerpać przyjemność z długich spacerów po puszczy i odpocząć ciesząc się odgłosami żyjących w rezerwacie zwierząt.

Co powinno wydawać się oczywiste, w szczególności dla Dyrekcji i pracowników KPN, na terenie parku żyją cenne i zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt i ptaków. Tylko dla zasady przytoczyć tu należy: rysia, łosia, czarnego bociana, żurawia. Lista rdzennych mieszkańców puszczy jest dość długa i nie będziemy jej teraz wymieniać. Należy też wspomnieć o unikalnej roślinności wydmowej i murawach napiaskowych, które są nagminnie rozjeżdżane kołami motorów i quadów. Tak więc w wyniku działalności crossowców mamy do czynienia z nękaniem i płoszeniem zwierząt. Ze spalinami i hałasem a to wszystko się dzieje w otulinie a nawet w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego w każdy słoneczny i tylko weekend czyli od rana aż po zmrok sobota i niedziela w dni wolne od pracy.

Definicja otuliny precyzuje wyraźnie jej charakter i znaczenie dla KPN:

Otulina jest strefą ochronną graniczącą z formą przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla tej formy w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka (art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 627 ze zm., dalej „ustawa o ochronie przyrody”). Jak zatem wynika z przywołanej definicji ustawowej jest to więc przestrzeń, w obrębie której działalność człowieka może wpływać niekorzystnie na przyrodę obszaru chronionego, mająca zabezpieczać daną formę przyrody przed tym niekorzystnym wpływem.

Utworzenie otuliny jest obowiązkowe na obszarach graniczących z parkiem narodowym (art. 11 ustawy o ochronie przyrody). Zauważyć należy bowiem, iż cała przyroda oraz walory krajobrazowe parku narodowego podlegają ochronie. W związku zaś z tym, że środowisko przyrodnicze nie zna granic administracyjnych, zwierzęta bytujące na terenie parku narodowego, mogą przemieszczać się poza jego obszar. Dlatego też obligatoryjnie park ten powinna otaczać otulina.

Nie jest zrozumiałym zachowanie dyrekcji KPN, która ma przecież w swoim arsenale takie narzędzia i możliwości jak:

1.)Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, art Art. 31, Art. 74, Art. 86.

2.) Art. 29 , 30 i inne "Ustawy o lasach"

3.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody, Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880- Art. 4, Art. 6, Art. 15, Art. 109, Art. 110, Art. 127, Art. 129-W razie ukarania za wykroczenie określone w art. 127 albo w art. 131 lub skazania za przestępstwo określone w art. 128 sąd może orzec:

przepadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa oraz przedmiotów, roślin, zwierząt lub grzybów pochodzących z wykroczenia lub przestępstwa, chociażby nie stanowiły własności sprawcy;

obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, a jeśli obowiązek taki nie byłby wykonalny - nawiązkę do wysokości 10 000 złotych na rzecz organizacji społecznej działającej w zakresie ochrony przyrody lub właściwego, ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

4.) Art. 108. Funkcjonariusze Straży Parku

Dz.U.2015.0.1651 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

5.) Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń- Art. 155, Art. 156, Art. 157, Art. 161, Art. 162, Art. 165.

Cytuję przepisy Kodeksu Wykroczeń:

Art. 24. § 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 2. Jeżeli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono karę aresztu, orzeka się obok tej kary również grzywnę, chyba że orzeczenie grzywny nie byłoby celowe.

Do ustawowych znamion wykroczenia z art. 151 § 1 k.w. należy „przejeżdżanie” przez grunty leśne w miejscu, gdzie jest to zabronione, a „przejeżdżanie” obejmuje wszelkie jego postacie – pojazdem mechanicznym m.in. silnikowym, niemechanicznym albo wierzchem, to jednak w zakresie wjazdu do cudzego lasu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem.

Za wykroczenie z art. 151 § 1 k.w. grozi grzywna od 20 zł do 500 zł albo kara nagany. Jeżeli grunt leśny znajduje się w stanie sztucznego zalesienia, naturalnego odnowienia lub stanowi młodnik leśny do lat 20, to wówczas czyn kwalifikuje się z art. 151 § 2 k.w., za co grozi kara grzywny do górnej wysokości przewidzianej w części ogólnej kodeksu, czyli do 5000 zł.

6.)Kodeks Karny- Rozdział XXII KK Przestępstwa przeciwko środowisku

Art. 181 kk-Niszczenie świata roślinnego lub zwierzęcego

§ 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 187 kk § 1. Kto niszczy, poważnie uszkadza lub istotnie zmniejsza wartość przyrodniczą prawnie chronionego terenu lub obiektu, powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art.188kk§ Kto, na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinie takiego terenu, wbrew przepisom, wznosi nowy lub powiększa istniejący obiekt budowlany albo prowadzi działalność gospodarczą zagrażającą środowisku, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

 

6.) Art. 108. Funkcjonariusze Straży Parku

Dz.U.2015.0.1651 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Las jest jednym z najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego, który wymaga ochrony. Ochrona lasów państwowych i niepaństwowych regulowana jest w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153). Jednak ustawa ta nie zawiera przepisów karnych. Doniosłe funkcje produkcyjne i pozaprodukcyjne (ochronna i społeczna) lasów uzasadniają jednak ich wzmożoną ochronę także środkami prawa karnego, które przewidują Kodeks wykroczeń i Kodeks karny.

Może to jest esencja, która mogłaby być podstawą wiedzy dla policjantów i strażników leśnych wręcz być nakazem do walenia mandatami w wandali i hołotę niszczącą NASZE lasy, przyrodę i środowisko. Narzędzia i przepisy są bardzo dobre i nie wierzę, że gdyby paru crossowców wyłapało po 5 tysięcy to by jeszcze ryzykowali jazdę po lesie i dzikich torach.

Problem Dyrektora KPN, strażników i miejscowej policji jest w tym właśnie, że to wszystko jest "MIEJSCOWE TOWARZYSTWO" a takie naloty i kontrole powinna robić w tym wypadku komenda stołeczna lub wojewódzka bo nie mają skrupułów gdyż to całkiem obcy dla miejscowych funkcjonariusze.

Jak wynika z informacji„ STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY STARE BABICE DO ROKU 2020” strona nr 5 miejscowość WOJCIESZYN nie tylko leży w OTULINIE KPN-u ale nawet w GRANICACH Kampinoskiego Parku Narodowego.

jacek_marszalek_slawomir_sikora_fecwis_cross_team_stare_babice_kampinoski_park_narodowy_slawomir_sumka_hubert_barszczewski


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...