Kanał RSS
Kanał RSS

Wniosek w sprawie toru treningowego Cross Team Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego

Puszcza w Potrzebie - historia toru treningowego w Wojcieszynie
Jacek Marszałek

                                    WNIOSEK


o szczegółowe i staranne zbadanie wszystkich decyzji związanych z wydaniem pozwolenia na funkcjonowanie toru motokrosowego umiejscowionego w granicy Kampinoskiego Parku Narodowego  w okolicach miejscowości Wojcieszyn ul.Trakt Królewski 44A, gmina Stare Babice  pod kontem zgodności z prawem, właściwymi ustawami i zapisami w Konstytucji RP związanymi z ochroną dziedzictwa narodowego jak i parków narodowych, a tym samym cennych elementów otaczającej  przyrody i jej wszystkich elementów składowych wpisujących się szeroko w funkcjonowanie żywego organizmu jakim jest Puszcza Kampinoska.


 


Uzasadnienie


Od paru lat osoby mieszkające w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego na terenie gminy Stare Babice zmagają się z sytuacja w której grupa młodych osób zawłaszczyła sobie prawo do niszczenia cennego obszaru stanowiącego część ścisłego rezerwatu przyrody.


Klub Motorowy pod nazwą „CROSS TEAM STARE BABICE” postanowił zniszczyć przyrodę, którą natura tworzyła  przez całe tysiąclecia. Jedynie brakiem wyobraźni można tłumaczyć skuteczne przepłaszanie zwierząt z ich naturalnego środowiska. Niemal w każdy pogodny weekend, sobotni poranek rozbrzmiewa niesamowitym rykiem, który wydają sportowe motocykle a który to całymi kilometrami echo roznosi po najdalszych zakątkach KPN. Zazwyczaj w dni wolne od pracy mieszkańcy Warszawy i okolic przejeżdżają całymi rodzinami by czerpać przyjemność z długich spacerów po puszczy i odpocząć ciesząc się odgłosami żyjących w rezerwacie zwierząt.


Na terenie KPN żyją cenne i zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt i ptaków. Tylko dla zasady przytoczyć tu należy : rysia, łosia, czarnego bociana, żurawia. Lista rdzennych mieszkańców puszczy jest dość długa i nie będziemy jej teraz wymieniać.


Należy też wspomnieć o unikalnej roślinności wydmowej i murawach napiaskowych, które są nagminnie rozjeżdżane kołami motorów i kładów.


Wydając pozwolenie na tak umiejscowiony tor nikt chyba logicznie nie rozważył jaką destrukcyjną moc ma hałas i jak wielkie spustoszenie może wywołać, płosząc przerażone zwierzęta z ich naturalnych siedlisk. Tablice pod którymi podpisał się Dyrektor KPN wyraźnie i jednoznacznie nakazują ciszę i zakaz płoszenia zwierząt, który nie dotyczy jakby się zdawało zawodników zrzeszonych w klubie motorowym.


Komunikaty płynące z tych licznych tablic informacyjnych na każdym kroku przypominają odwiedzającym rezerwat z jak wielkim skarbem narodowym mają do czynienia. Jak unikatowym w skali całej Europy jest obszar puszczy, który podlega specjalnej trosce instytucji prawnych.


Należy dodać, że tereny puszczy są objęte różnymi programami opiekuńczymi ze względu na szczególną wartość naukową, krajobrazową, przyrodniczą i historyczno-kulturową.


Polskie prawo zapewnia ochronę roślin i zwierząt, ekosystemów i krajobrazów oraz siedlisk i pojedynczych cennych obiektów przyrodniczych.


Wymaga od wszystkich obywateli racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody oraz odtwarzania tych zasobów w sposób zapewniający utrzymanie równowagi przyrodniczej.


Wynika to wprost z Konstytucji RP:


Art. 5. Niepodległość i nienaruszalność granic


Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.


Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.


Art. 74. Ochrona środowiska jako obowiązek władz publicznych


Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.


1.    Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.

3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.


Art. 86. Obowiązek dbałości o stan środowiska


Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.


Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.


Mając na uwadze przytoczony powyżej „tor” niemalże w centrum puszczy wnosimy aby dołożono należytej staranności odnośnie sprawdzenia każdego etapu związanego z oddaniem powierzchni około 5 hektarów ziemi znajdującej się w granicy rezerwatu a w szczególności czy zostały przeprowadzone wszystkie przewidziane badania środowiskowe, które należy zawsze wykonać podczas tego typu inwestycji i jak ich wyniki się mają na stopniową degradację znajdujących się tam cennych stanowisk przyrodniczych, zwierząt i ptaków tam zamieszkujących będących pod ścisłą ochroną gdyż są zagrożone całkowitym wyginięciem.


W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa oraz wykazania negatywnych skutków umiejscowienia „toru”  żądamy natychmiastowego ukarania winnych oraz bezzwłocznego i natychmiastowego zamknięcia toru motokrosowego i obciążenia tegoż klubu wszystkimi kosztami związanymi z przywróceniem jego wyglądu do stanu pierwotnego.


Zależy nam na sprawdzeniu dlaczego Dyrektor KPN stracił z pola widzenia powierzony mu  majątek za którego losy  jest odpowiedzialny przecież w majestacie obowiązującego prawa.


Pragniemy też nadmienić, że na terenie kraju istnieją już specjalne tory na których bez konsekwencji związanych z dewastacją przyrody można uprawiać ten rodzaj uporczywie hałaśliwego sportu.


W związku z powyższym uważamy nasz wniosek za zasadny i prosimy o podjęcie stosownych decyzji, które są przewidziane prawem by wyjaśnić ten wielce kontrowersyjny w naszym odczuciu zamysł na istnienie toru motokrosowego w miejscu które powinno być oazą dla zwierząt, ptaków i roślin.


Załączniki:


Kopia zdjęcia z informacją administratora o opłatach za używanie toru.


Kopia zdjęcia przedstawiającego położenie toru w granicy KPN


Pisma o takiej samej treści wysłaliśmy do następujących podmiotów:

      Minister Środowiska

      Ministertwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

      Ministerstwo Sprawiedliwości

      Premier RP

      Prezydent RP

      CBA

      UNESCO

      Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Natura 2000