Kanał RSS
Kanał RSS

ZABURZENIA I DEFICYTY ROZWOJOWE U DZIECI I MŁODZIEŻY

Zaburzenia i deficyty rozwojowe u dzieci i młodzieży.

(...)

Życie człowieka jest procesem realizowania wartości. Człowiek, jako osoba wolna dokonuje wyboru wartości, czyli tego, co uważamy za ważne, cenne dla społeczeństwa i jednostki, godne wysiłku, poświęcenia, co stanowi cel dążeń ludzkich. Odkrywanie, przyjmowanie i prowadzenie życia zgodnego z przyjętym systemem wartości jest celem wychowania i samowychowania. Przyjęty system wartości wypełnia osobowość, nadaje kształt jego życiu i sens jego egzystencji. Kształtowanie pożądanej hierarchii wartości powinno przejawiać się w stawaniu się coraz lepszym. Człowiek, który dokonuje wartościowania, powinien odrzucać wartości pozorne i starać się rezygnować z wartości niższych na rzecz wartości wyższych i najwyższych.
 
(...)
 
System wartości należy do mechanizmów z najwyższych poziomów regulacji zachowania. Dlatego też proces wychowania i socjalizacji młodzieży szkolnej musi przebiegać przede wszystkim w aspekcie aksjologicznym. Niewątpliwie hedonizm młodzieży gimnazjalnej i licealnej wymaga szczególnego potraktowania, to jednak nie hedonizm jest przyczyną marginalizacji młodzieży. Jak wskazują na to wyniki badań, zmarginalizowani wychowankowie zakładów poprawczych i wychowawczych cenią istotnie niżej wartości hedonistyczne od licealistów i gimnazjalistów. Hedonizm jest etapem przejściowym, na co wskazują przeciętne wyniki uzyskane w tym zakresie przez studentów. Również witalność, sprawność i siła fizyczna oraz wytrzymałość, jako wartości cenione są przez młodzież szkolną i nie stanowią przyczyny jej marginalizacji. Wskaźniki tych wartości spadają na dalszych etapach edukacji do wymiarów przeciętnych. Problemem stają się dopiero wartości moralne, prawdy, świętości, świętości świeckie i świętości religijne. Oczywiście w zbiorowościach młodzieży szkolnej występują na przeciętnym i wysokim poziomie, a na dalszych etapach kształcenia schodzą do wartości przeciętnych. Ale w wyraźny sposób są obniżone w zbiorowościach młodzieży zmarginalizowanej przebywającej w instytucjach resocjalizujących. Szerokie badania w tym zakresie prowadził F. Kozaczuk (1994). Mogłoby to oznaczać, że ta część młodzieży objęta systemem edukacji, która nie nabyła w trakcie wychowania wyższych poziomów regulacji lub też nie mogła ich nabyć ze względu na własne cechy formalne w nieuchronny sposób ulega procesom marginalizacji społecznej, której towarzyszy wykolejenie społeczne, moralne, obyczajowe i przestępcze.
 
(...)
 
W szkołach powstają liczne projekty mające na celu krzewienie wśród uczniów uniwersalnych wartości etyczno-moralnych. Zaangażowanie nauczycieli w praktyczne wdrażanie zadań wychowawczych stwarza możliwość ukazania młodym ludziom takiego systemu wartości, który umożliwi im właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie. Tylko takie podejście pozwoli w przyszłości tym jednostkom na postępowanie zgodne z ogólnie uznanym systemem wartości, w duchu pokoju (łagodności, spokoju), przyjaźni, szacunku i miłości w relacjach z innymi ludźmi, bowiem jednostka sama musi być wewnętrznie spokojna i łagodna, aby móc krzewić te wartości w szerszych relacjach społecznych (G. Zarębska, 2005).

Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...