Kanał RSS
Kanał RSS

Fundacja FECWIS

Dlaczego założyliśmy Fundację?
Cele, które przyświecały nam w założeniu Fundacji, koncentrują się wokół dwóch podstawowych problemów:
Pierwszym problemem jest pomoc i wsparcie wszystkim tym grupom, które są niejako pomijane przez państwo w kontekście rozwoju społecznego. Dotyczy to grup zarówno grup etnicznych, wyznaniowych, ale także ludzi wymagających reintegracji ze społeczeństwem (np. osoby żyjące w patologii, więźniowie przygotowujący się do życia w społeczeństwie, osoby żyjące w sferze ubóstwa, dzieci i młodzież wykolejona społecznie).
Drugim problemem jest szeroko rozumiana edukacja społeczna i budowa społeczeństwa obywatelskiego, rozumianego jako społeczeństwo czujące potrzebę aktywnego włączania się w proces rozwoju społecznego, społeczeństwa opartego na wiedzy, wykazującego świadomość prawną.
Dlatego do pracy w Fundacji pozyskaliśmy osoby z różnych środowisk zawodowych, co stanowi gwarancję różnorodności podejmowanych inicjatyw i objęcia działaniem jak najszerszych grup społecznych.
Jak zamierzamy realizować nasze cele?
Żeby skutecznie realizować nasze cele, współpracujemy ściśle z jednostki samorządu terytorialnego, gdyż to właśnie na poziomie lokalnym można rozbudzić aktywność społeczną. Poza tym, tona poziomie lokalnym można skutecznie wspierać różne grupy społeczne w ich procesie integracji ze społeczeństwem.
Duży nacisk kładziemy na współpracę z ludźmi młodymi zarówno na poziomie zarówno szkół podstawowych, jak też uczelni wyższych, gdyż to w tych środowisk rekrutujemy wolontariuszy do naszych działań. Poza tym praca z ludźmi młodymi, kształtowanie w nich prospołecznych postaw jest inwestycją w przyszłość.
Nie bez znaczenia pozostają liczne nasze kontakty zagraniczne, dzięki którym możemy badać skuteczność pewnych rozwiązań systemowych, a także implementować na polski grunt wiele ciekawych rozwiązań, które od lat sprawdzają się w innych państwach europejskich.