Kanał RSS
Kanał RSS

Znaczenie zajęć umuzykalniających dla rozwoju dziecka

Metoda Lidii Bajkowskiej
autor fot.: Dorota Wodzińska

Wychowanie powinno - tak w dziedzinie muzycznej,
jak i w dziedzinie życia emocjonalnego -
zająć się rytmami bytu ludzkiego,
harmonizować funkcje cielesne z funkcjami myślowymi.
(Emil Jaques – Dalcroze, La musique et nous)
 
Wychowanie muzyczne jest rozległym pojęciem zawierającym w sobie dużą ilość elementów składowych. Jednym z jego najogólniejszych, ale także podstawowych celów jest dbanie o szeroko pojętą kulturę społeczeństwa i podnoszenie jej poziomu.
 
Do osiągnięcia tego założenia przyczynia się wiele instytucji oświatowych, środków masowego przekazu, licznych kół amatorskich oraz poszczególnych ludzi. Jak powszechnie wiadomo, aby w jak największym stopniu wpływać na rozwój jednostki, należy rozpocząć jej kształtowanie od najmłodszych lat. I tutaj swoją rolę zaczyna odgrywać przedszkole poprzez zajęcia umuzykalniające, dzięki którym dziecko może osiągnąć pełnię rozwoju fizycznego i psychicznego.
 
Jak powszechnie wiadomo, wychowanie przez muzykę już w odległych od nas czasach, odgrywało ważną rolę we wspieraniu rozwoju dziecka i pobudzaniu jego emocjonalności i wrażliwości. Sam Pitagoras szukał miary znalezienia wewnętrznego ładu człowieka w harmonii kosmosu oraz muzyce sfer. Dla niego muzyka była jedyną drogą do etyki. Według Platona estetyczna siła, jaką ona posiada, powinna służyć wychowaniu człowieka. Arystoteles zaś uważał, iż dzięki muzyce można pozbyć się napięć wewnętrznych, a Hegel podkreślał, iż utajone w nas życie można odtworzyć w dźwiękach.
 
Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu mają na celu pobudzenie aktywności dziecka, rozwój jego zdolności fizycznych i psychicznych oraz rozbudzenie w nich wrażliwości, emocjonalności oraz empatii. Powinny być źródłem radości. Można to osiągnąć dzięki różnorodnym formom, za których pomocą zajęcia prowadzone przez nauczyciela będą dla dzieci ciekawe. Do form ekspresji muzycznej w przedszkolu zaliczamy:
− ruch z muzyką;
− śpiew dzieci;
− grę na instrumentach;
− słuchanie muzyki;
− tworzenie muzyki.
 
Formy te mają wielkie znaczenie dla rozwoju wszystkich sfer dziecka, ale przede wszystkim dla rozwoju psychomotorycznego. W toku zabaw muzyczno - ruchowych ma miejsce rozwój podstawowych cechy motorycznych, takich jak: szybkość, siła, poprawność postawy, wytrzymałość, niezależność ruchów i ich synchronizacja, świadomość własnego ciała i ruchów, koordynacja. Ruchy dziecka nabierają dokładności. Prócz cech typowo motorycznych, zajęcia umuzykalniające w przedszkolu kształcą także psychikę dziecka, a mianowicie:
 − kształtują dodatnie cechy charakteru i woli;
− doskonalą aparat mowy;
− wyrabiają cierpliwość;
− wytrwałość;
− odwagę;
− odporność na trud i zmęczenie;
− rozwijają procesy poznawcze dziecka, jak: pamięć, spostrzegawczość (zwłaszcza
zjawisk dźwiękowych, ale i nie tylko), uwagę, orientację, wyobraźnię i inteligencję
twórczą;
− rozwijają wrażliwość estetyczną i emocjonalną dziecka;
− stymulują dziecko do wyrażania samego siebie;
− wyrabiają poczucie solidarności z grupą;
− kształtują podstawowe zdolności muzyczne, takie jak: poczucie wysokości dźwięku,
wrażliwość na barwę i głośność dźwięku, poczucie wielogłosowości, rytmu oraz
wyobraźnię muzyczną;
− kształtują współodpowiedzialność grupową;
− rozwijają samodzielność i poczucie własnej wartości.
 
Zajęcia ruchowo – muzyczne w przedszkolu pozwalają jednostce na głębokie zadowolenie z własnych sukcesów, a z niepowodzeń osoba wynosi siłę do podejmowania dalszych wysiłków. W tym tkwi ich największe znaczenie - dają dziecku możliwość samoistnego rozwoju oraz mobilizują do dalszego działania. Uczą systematyczności i tego, że „chcieć – to móc”.
 
Przedszkole, jak zauważyła K. Ferenz, jest instytucją, która podejmuje świadome działania wprowadzające dziecko w kulturę. Zatem dziecko poprzez własną działalność, poprzez eksperymentowanie, poszukiwanie, radość z obcowania z dźwiękami poznaje jej wartość. Poszukuje własnej drogi i miejsca w świecie zarówno dźwięków, jak i w otaczającej go rzeczywistości.

Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...