Kanał RSS
Kanał RSS

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TERENÓW NADRZECZNYCH W OKOLICACH GŁOGOWA

Obszary nadodrzańskie są niezwykle cenne przyrodniczo. Występują tam cenne lasy liściaste o różnorodnym doborze gatunkowych. W okolicach Głogowa są to łęgi odrzańskie, w skład których wchodzi m. in. dąb, jesion, olsza, wierzba czy wiąz.

„ Szczególnie cenne są lasy łęgowe, odznaczające się najwyższą ze wszystkich europejskich zbiorowisk leśnych różnorodnościągatunkową. Występuje w nich największa liczba gatunków ptaków i ssaków i tu osiągająone największe zagęszczenie.”

 Do takiego bogactwa gatunkowego fauny przyczyniła się nietylko flora, ale również niesławne powodzie, gdyż dzięki nim wykształciła się na tych terenachodpowiednia roślinność wodna, szuwarowa, torfowiskowa oraz dała mieszkanie wielu gatunkom zwierząt.

W Odrze, w okolicach Głogowa, stwierdzono występowanie 34 gatunków ryb z czego 3 są pod ochroną gatunkową. Poza tym jest także 10 gatunków płazów (7 pod ścisłą ochroną) oraz 4 gatunki gadów. Na terenie miasta Głogowa stwierdzono występowanie 126 gatunków ptaków, z czego obszar analizowany w opracowaniu jest miejscem zamieszkania ponad 50 gatunków.

Świadczy to o niebywałej randze przyrodniczej tej przestrzeni w skali Europy. Ponadto w gminie Głogów istnieje 31 gatunków ssaków (w tym 17 pod ochroną ścisłą). Dodatkowo na terenie gminy Głogów stwierdzono występowanie największej ilości siedlisk nietoperzy w byłym województwie legnickim.

To co jest niezwykłe w przestrzeni nadodrzańskiej, to fakt, iż obszar ten posiada najbardziej naturalne poprzeczne przekroje dolin rzecznych. Oznacza to, że koryto posiada nienaruszoną głębokość, równolegle do cieku usytuowane są starorzecza, ukształtowanie skarp jest w postaci tarasów a wypełnieniem przestrzeni są liczne oczka wodne. Co więcej, w międzywale Odry występują zalewane łąki oraz pastwiska i starorzecza, które często przekształcają się w torfowiska niskie, intensywniej urozmaicając różnorodność przyrodniczą obszaru.

BIBLIOGRAFIA:

- Dorota Wodzińska, „Projekt koncepcyjny wybranego fragmentu Głogowa (teren użyteczności publicznej)”, Wrocław 2011

- Wojciech Jankowski, „Odra przyszłość regionów”, wyd. Unitex, Bydgoszcz 2001

- Dane liczbowe na podstawie „Inwentaryzacji przyrodniczej gminy miejskiej Głogów”, praca zbiorowa, Legnica 1999


Powiązane filmy z Google Video

Loading...
Loading...